Email This Print This 

UAC BOARD SKILLS MATRIX

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ ชีวะเกตุ - กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร
3. นายชัชพล ประสพโชค - กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส - กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี
- กรรมการบริหาร
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นางสาวจีระพันธ์ จินดา - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ