Email This Print This 
ถาม : ระยะเวลาดำเนินการสำหรับการก่อสร้าง CBG 20 โครงการ และการเริ่มต้นรับรู้รายได้ของแต่ละโครงการ
ตอบ : ในปี 2557คาดว่าจะสร้างเสร็จประมาณ 5-6 โครงการ โดยจะทยอยรับรู้รายได้ตามโครงการที่สร้างเสร็จ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการลงทุนแล้ว 2 โครงการ คือ
  1. โครงการ 1 : ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (แม่แตง 2) ซึ่งเป็นโครงการของ UAC โดยโรงงานนี้บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และ SEBIGAS S.p..A. จะเป็นผู้ดำเนินการรับเหมาก่อสร้างและออกแบบโรงงาน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2557
  2. โครงการ 2 : ที่ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น (ขอนแก่น 1) ซึ่งเป็นโครงการของบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ถึงแม้ว่าบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการลงทุนด้านพลังงาน แต่ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของ กลต. เรื่อง รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงสัดส่วนการลงทุนต่อสินทรัพย์รวมของบริษัท ส่งผลให้การพิจารณาลงทุนในแต่ละโครงการจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าวด้วย จึงทำให้การลงทุนในแต่ละโครงการอาจเกิดความล่าช้า อย่างไรก็ดี CBG 20 โครงการจะแล้วเสร็จตามเงื่อนไขของสัญญารับเงินสนับสนุนโครงการที่ทำไว้กับ สนพ.

นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงอัตราบุคลากรที่จะต้องรองรับการลงทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้พิจารณาร่วมทุนกับบริษัทในกลุ่ม SECI Energia จากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านโครงการ Biogas และมี Technology และ Know How เพื่อดำเนินการรับเหมาก่อสร้างและออกแบบโรงงาน และลดความเสี่ยงด้านบุคลากรลงได้ ในส่วนเรื่องเงินทุนของบริษัทนั้น บริษัทจะพิจารณาแหล่งเงินทุนบนพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้ประโยชน์สูงสุด

ถาม : โครงการ CBG มีจุดคุ้มทุนกี่ปี และมี Margin เท่าไร
ตอบ : จากประมาณการที่ได้ทำการศึกษาโครงการนั้น โครงการ CBG มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 4-5 ปี และ IRR ไม่ต่ำกว่า 15% ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อโครงการ

ถาม : ในสถานการณ์ปัจจุบันที่อัตราแลกเปลี่ยนผันผวน บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
ตอบ : ภาพรวมตลาดการเงินตั้งแต่ต้นปี 2556 (ม.ค.-ส.ค.) มีความผันผวนค่อนข้างสูง ซึ่งบริษัทได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ( Hedging ) โดยทำ Forward Contract เพื่อครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ถาม : บริษัทมีแผนที่จะสร้างหรือขยายโครงการ PPP หรือไม่
ตอบ : สำหรับแผนการสร้างหรือขยายโครงการ PPP นั้น อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ซึ่งมีโอกาสที่จะสร้างหรือขยายเพิ่มเติม เนื่องจากประเทศไทยยังมีแหล่งก๊าซและแหล่งน้ำมันอีกหลายแห่ง อย่างไรก็ดี บริษัทจะพิจารณาจากผลตอบแทนจากโครงการ PPP โรงที่ 1 ก่อน โดย PPP โรงที่ 1 คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 3/2556 นี้

ถาม : บริษัทมีแผนในการลงทุนโครงการด้านพลังงานอื่นๆ หรือไม่
ตอบ : บริษัทมีการศึกษาโครงการลงทุนในกลุ่มพลังงาน โดยเน้นการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเป็นหลัก ทั้งนี้ เมื่อผลการศึกษามีความเป็นไปได้และชัดเจน และคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลงทุน บริษัทจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบต่อไป

ถาม : บริษัทมีแผนที่จะลงทุนโครงการ Solar Roof หรือไม่
ตอบ : บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเกี่ยวกับ Solar Roof เนื่องจากกลุ่ม SECI Energia เองก็มีกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับ Solar Roof โดยมีกำลังการผลิตทั้งหมดประมาณ 150 MW. และ SECI Energia ก็สนใจที่จะลงทุนเกี่ยวกับ Solar Roof ในประเทศไทยเช่นกัน แต่การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอาจไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน

ถาม : มูลไก่สามารถผลิต Biogas ได้หรือไม่
ตอบ : จากการศึกษาและทดสอบพบว่ามูลไก่สามารถผลิต Biogas ได้ แต่เนื่องจากมูลไก่จะมีแกลบปนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งในทางเทคนิคนั้น แกลบมีส่วนประกอบของซิลิกา ที่ส่งผลต่อการสึกหรอของอุปกรณ์และเครื่องจักร จึงต้องแก้ไขปัญหาส่วนนี้ก่อนถึงจะนำมูลไก่มาใช้เป็นวัตถุดิบได้

ถาม : โรงงาน CBG 1 (แม่แตง 1) ที่เริ่มรับรู้รายได้แล้วนั้น ปัจจุบันมีอัตรา Utilization อยู่ที่เท่าไร และผลิต CBG ได้วันละกี่ตัน
ตอบ : โรงงานออกแบบที่กำลังการผลิต 6 ตันต่อวัน ขณะนี้มีอัตรา Utilization ที่ 50% ซึ่งตามสัญญาซื้อขาย CBG กับ ปตท. กำหนดว่าใน 2 ปีแรก บริษัทจะผลิต CBG เพื่อขายให้ ปตท. จำนวน 3 ตันต่อวัน

ถาม : สำหรับโครงการ CBG มีแผนที่จะผลิตไฟฟ้าหรือแผนการร่วมทุนกับบริษัทไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าหรือไม่
ตอบ : นอกจากผลิต CBG แล้วโรงงาน CBG สามารถออกแบบเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจากความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ รวมถึง พิจารณาถึงผลตอบแทนด้านราคาระหว่าง CBG กับค่าไฟฟ้าด้วย ซึ่งขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายปรับขึ้นราคา CNG จึงมีแนวโน้มที่จะลงทุนด้าน CBG เนื่องจากในระยะยาวจะมีผลดีด้านราคามากกว่า และความต้องการด้านพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ถาม : สอบถามเรื่องการลงทุนโครงการน้ำในประเทศพม่า
ตอบ : การลงทุนโครงการน้ำจะเป็นการลงทุนโดยบริษัท UAC Hydrotek สำหรับโครงการน้ำในประเทศพม่าจะเป็นการริเริ่มและดำเนินการโดย บริษัท Hydro tek เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการกับผู้ร่วมทุนท้องถิ่น

ถาม : สอบถามเรื่องความคืบหน้าของโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตอบ : ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับเหมา (EPC) ราคาก่อสร้าง และศึกษากำลังการผลิต เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงไตรมาส 4/2556 ซึ่งจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบต่อไป