This printed article is located at http://uac-th.listedcompany.com/investment_calculator.html

เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 18 มกราคม 2561 10:44

ชื่อย่อหุ้น: UAC สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 4.80 ปริมาณซื้อขาย: 25,500
เปลี่ยนแปลง: -0.02 % เปลี่ยนแปลง: -0.41
ช่วงราคาระหว่างวัน: 4.76 - 4.80 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์์: 4.78 - 6.90

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)