Email This Print This 

คุณสัจจาภรณ์ รัมยประยูร

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท

โทร: 0-2936-1701 ต่อ 118

อีเมล์ : sajjaporn@uac.co.th


ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์
คุณสัจจาภรณ์ รัมยประยูร ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท 0-2936-1701 ต่อ 118 sajjaporn@uac.co.th
คุณจารุณี บุญมั่งมี ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 0-2936-1701 ต่อ 109 jarunee@uac.co.th
คุณวรรณวิภา นวลสกุล เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ 0-2936-1701 ต่อ 151 wanwipa@uac.co.th