Email This Print This 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัทยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีผลต่อการทำงานของพนักงานรวมถึงบุคคลอื่น จึงได้กำหนดนโยบายความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ข้อ 1. บริษัทฯ ถือว่า ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกระดับที่จะ ร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎหมาย, กฎระเบียบ, ข้อบังคับ, ประกาศ, คำสั่ง และมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยฯ ตามทีทางราชการ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย มีสุขภาพอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

ข้อ 2. บริษัทฯ จะสนับสนุนทรัพยากรและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของทุกๆ ฝ่ายอย่างต่อเนื่อง และจัดงบประมาณให้เพียงพอและมีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

ข้อ 3. บริษัทฯ จะเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับมีความรู้และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย โดยจะจัดฝึกอบรม ให้ ความรู้ทบทวนและฝึกซ้อมตลอดจนจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ข้อ 4. บริษัทฯ จะยกระดับและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในบริษัทฯ ความสะอาดโดยรอบบริเวณที่ตั้งสำนักงานและ อาคารที่อยู่ในการดูแลของบริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อให้มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดีและถูกสุขลักษณะ อันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตการทำงานและสุขภาพที่ดีของพนักงาน

ข้อ 5. ผู้บังคับบัญชีทุกระดับ มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ ทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด

ข้อ 6. บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการ


( นายกิตติ ชีวะเกตุ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ