This printed article is located at http://uac-th.listedcompany.com/shareholdings.html

โครงสร้างผู้ถือหุ้น


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ
1. กลุ่มชีวะเกตุ 372,390,663 55.78
  1.1 นายกิตติ ชีวะเกตุ 322,390,663 48.29
  1.2 นางสาวชวิษศา ชีวะเกตุ 25,000,000 3.74
  1.3 นางสาวอลิสา ชีวะเกตุ 25,000,000 3.74
2. กลุ่มจารุมโนภาส 46,443,206 6.96
  2.1 นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส 30,298,901 4.54
  2.2 นางสาวนิรนุช จารุมโนภาส 16,144,305 2.42
3. กลุ่มเสรีวิวัฒนา 45,586,659 6.83
  3.1 นางวราณี เสรีวิวัฒนา 1,620,505 0.24
  3.2 นางสาวพิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา 23,906,137 3.58
  3.3 นางสาวพิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 20,060,017 3.00
4. กลุ่มโกสียรักษ์วงศ์ 23,654,425 3.54
  4.1 นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์ 23,654,375 3.54
  4.2 นางสาวไพลิน โกสียรักษ์วงศ์ 50 0.000
5. กลุ่มเลิศรัชต์กุล 14,464,575 2.17
  5.1 นายเจียรนัย เลิศรัชต์กุล 12,187,530 1.83
  5.2 นางลัดดา เลิศรัชต์กุล 2,277,045 0.34
6. นายสุทธิพงศ์ เวศย์วรุตม์ 13,777,082 2.06
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,319,500 1.10
8. กลุ่มลัมประเสริฐ 6,033,666 0.90
  8.1 นางสาวกัลยา ลัมประเสริฐ 5,999,091 0.90
  8.2 นางสาวมาลี ลัมประเสริฐ 27,825 0.00
  8.3 นายสุรชัย ลัมประเสริฐ 6,750 0.00
9. นายณัฏฐชัย ตั้งจารุพงศ์สกุล 5,026,700 0.75
10. นางสาวนิรินทร์ จุ้ยอินทร์ 4,719,910 0.71
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 539,416,386 80.80
ผู้หุ้นรายย่อย 128,188,915 19.20
รวมทั้งสิ้น 667,605,301 100.00