Email This Print This 
ปรับปรุงเมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2561 10:27

ชื่อย่อหุ้น: UAC สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 5.10 ปริมาณซื้อขาย: 986,500
เปลี่ยนแปลง: +0.05 % เปลี่ยนแปลง: +0.99
ช่วงราคาระหว่างวัน: 5.05 - 5.15 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์์: 4.46 - 6.90

 

Chart Type